text.skipToContent text.skipToNavigation

Allmänna villkor

 


 

Dessa allmänna villkor gäller för köp av varor från Dagab Inköp & Logistik AB, 556004-7903 (”Dagab”), av bolagets kunder (”Kunden”).
 
Dessa villkor uppdaterades och publicerades 2020-09-09 och gäller tills vidare från och med 2020-09-09.
 
 
1. Ansökan om att bli kund
 
För att beställa produkter via Dagab måste du vara kund hos Dagab. För att bli kund hos Dagab behövs ett aktivt företag som är registrerat för moms och F-skatt. Ni ansöker om kundnummer genom att inkomma med företagets samtliga uppgifter via kundanmälan på vår e-handelssida www.handla.dagab.se (”Hemsidan”).
 
Dagab utför en kreditprövning av Kunden i samband med att en ansökan om att bli kund behandlas. Kreditupplysning kan inhämtas hos ett externt kreditupplysningsföretag, och kan i förekommande fall innefatta privatekonomisk information om företrädare för Kunden, till exempel uppgifter om inkomstförhållanden och eventuella betalningsanmärkningar. Syftet är att undersöka om Kunden har ekonomisk möjlighet att återbetala krediter på avtalade villkor. Dagab har rätt att ensidigt avgöra om kredit ska medges.
 
 
2. Köp av varor
 
Köp av varor från Dagab genomförs via Hemsidan eller via appen ’Dagabs App’ (”Appen”).
 
Ett bindande köp uppstår genom följande förfarande. En beställning (förfrågan) upprättas av Kunden via Hemsidan och/eller Appen. Dagab accepterar en sådan beställning med bindande verkan genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Ett bindande köp mellan Kunden och Dagab uppstår alltså efter det att Dagab accepterat er beställning genom att skicka en bekräftelse via e-post. Dagab förbehåller sig rätten att vidta ändringar i lagd order i samband med att en beställning helt eller delvis accepteras, exempelvis, men inte uteslutande, efter att sedvanlig kreditprövning utförts, om leverantör inte kan tillhandahålla beställd volym, eller om maximalt antal köp för en eller flera varor har överskridits. Kunden meddelas om sådana ändringar gjorts i orderbekräftelsen. 
 
Kunden ansvarar för sitt kundnummer och för sina inloggningsuppgifter till Hemsidan och/eller Appen och ska tillse att obehöriga personer inte får tillgång till dessa. Kunden ansvarar vidare för alla inköp som genomförs på Hemsidan och/eller Appen. För att köpa tobaksprodukter eller läkemedel från Dagab krävs det att Kunden senast vid beställningstillfället har tillhandahållit Dagab en kopia på giltigt tillstånd för försäljning av tobak och/eller läkemedel kopplat till Kundens organisationsnummer. 
 
Tillstånd för försäljning av tobak samt erforderliga identifikationshandlingar laddas upp via Hemsidan. För vidare instruktioner: läs mer under fliken ”kundsupport/tobakstillstånd” på Hemsidan. 

 
3. Ansvar för uppgifter
 
Kunden är ansvarig för att samtliga uppgifter som lämnats i samband med kundsansökan är korrekta. Vidare ska Kunden meddela Dagab alla ändringar av de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Dagab, bland annat kontaktuppgifter, uppgifter om leveransadresser och ändrad bolagsform. Dagab ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inaktuell information från Kunden.
 
 
4. Pris
 
Priser som är angivna på Hemsidan/Appen är exklusive moms. 

 
5. Betalning
 
Alla avgifter och kostnader för en beställning anges på fakturan. Fakturan ska betalas inom 10 dagar från fakturadatumet. Betalning sker genom autogiro, enligt de uppgifter som ifyllts i autogiroblanketten vid ansökan om kundnummer. 
 
Autogirodragningar görs på förfallodag (om bankdag), nästkommande dag samt dag efter nästkommande dag. Om ingen av dessa dragningar lyckas och fakturan därmed inte betalas vid något av dessa tillfällen, tar Dagab ut en tilläggsavgift. Dagab kommer då att begära in utestående belopp av Kunden genom att tillsända ett kravbrev. Utestående belopp måste betalas manuellt om Kunden inte meddelar Dagab att autogirodragning kan ske på nytt. Om betalning inte sker efter sådan påminnelse kommer Dagab att skicka ärendet vidare till ett externt inkassoföretag. 
 
Om förfallodagen inträffar på exempelvis en söndag så kommer första autogirodragningen att ske nästkommande bankdag, d.v.s. på måndagen om det inte är en röd dag. Den dag tilläggsavgift tas ut kommer i sådant fall att förskjutas på motsvarande sätt. 
 
 
6. Leveransdagar och tider
 
Dagab levererar vardagar enligt vid var tid gällande tursystem som är uppdelat efter butikens geografiska område. I samband med att Kunden tilldelas ett kundnummer meddelas vilken/eller vilka leveransdagar som vid var tid gällande tursystem finns tillgängligt för Kunden. Om flera veckodagar finns tillgängliga i Kundens geografiska område har Kunden möjlighet att välja vid vilken av dessa dagar som en leverans ska ske i samband med att varje ny beställning görs. 
 
Leveranstidpunkten är normalt mellan kl. 07:00 och 17:00. Avvikelser kan dock ske. 
 
Vid storhelger kan leveransdag ändras tillfälligt. Tillfällig ändring av leveransdag kommuniceras i god tid via Hemsidan.

 
7. Kvittering av leveranser
 
För att ömsesidigt öka säkerheten vid mottagning av leveranser ska Kunden på Dagabs begäran kontrollera och kvittera transporthandlingar avseende antalet mottagna returemballage och lastbärare samt i förekommande fall antalet mottagna kollin.
 
Vid kvittering av leverans så ska Kunden på Dagabs begäran, kontrollera antalet mottagna lastbärare och i förekommande fall antal kollin. Eventuella avvikelser ska rapporteras av Kunden i den handdator som chauffören tillhandahåller.
 
Om Kunden har lastbärare och/eller returemballage som ska returneras till Dagab ska Kunden fylla i korrekt antal av respektive enheter i chaufförens handdator innan returneringen kvitteras av Dagab. Det sker ingen debitering vid returflödet. 
 
 
8. Leveransvillkor
 
Leverans sker fritt till Kundens leveransadress förutsatt att vägen fram till leveransstället är farbar med lastbil. Vid leveransvolym som inte uppnår den fraktfria gränsen exklusive mervärdesskatt debiteras en leveransavgift, om inte annat följer av särskild överenskommelse..

Returemballage och lastbärare såsom pall, rullpall, frysskåp, täcken och mellanlägg osv. är Dagabs respektive fraktförarens egendom och ska återtas av dessa senast vid nästföljande leverans eller utan dröjsmål efter anmodan. Det åligger Kunden att förvara dessa returemballage och lastbärare på ett säkert och betryggande sätt till dess de blir returnerade.

Skulle returemballage och/eller lastbärare tillhörande Dagab förkomma eller förstöras beroende på oaktsamhet eller försummelse från Kundens sida förbehåller sig Dagab rätten att ta ut ett självkostnadspris för saknad eller förstört returemballage och/eller lastbärare av Kunden.

 
9. Reklamationer och returer
 
Följande information ska anges vid en reklamation via Dagab butikssupports chattfunktion: Kundnummer, artikelnummer på varan, transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen.
 
En reklamation ska vara Dagabs butikssupport tillhanda senast 24 timmar efter leveransen. Reklamationer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum.
 
Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Returen återsänds till Dagab vid nästkommande leveranstillfälle, dock alltid senast inom 14 dagar från mottagande av varan. Dagab godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. 
 
Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

 
10. Ansvarsbegränsning
 
Dagabs ansvar för eventuella fel eller brister i sina åtaganden enligt detta eller andra avtal med Kunden är begränsat till varans värde. Dagab har under inga omständigheter ansvar för Kundens indirekta skador som uppstår till följd av fel eller brister i varor eller Dagabs övriga åtaganden.

 
11. Överlåtelse
 
Kunden har inte rätt att överlåta sitt kundnummer eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan. Denna begränsning gäller även vid överlåtelse av Kundens verksamhet. En ny innehavare av Kundens verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Dagab. Även annan väsentlig förändring av bolaget eller verksamheten kan innebära att Kunden måste ansöka om nytt kundnummer. Kunden åtar sig att informera Dagab om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.
 
Dagab har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom Axfoodkoncernen. Vid sådan överlåtelse ska Dagab inte kvarstå som solidariskt ansvarig om bolaget inte särskilt åtar sig sådant ansvar.

 
12. Uppsägning/avslut av kundnummer
 
Dagab har rätt att omgående avsluta Kundens kundnummer om Kunden inte fullgjort sina åtaganden eller brutit mot de allmänna villkoren eller dess bilagor, om Kunden inte har använt sitt kundnummer på tolv månader, eller om Kunden eller dess representanter brutit mot lag, god sed eller på annat sätt agerat ohederligt gentemot Dagab eller Dagabs personal, eller något annat liknande skäl. Om uppsägning sker ska samtliga överenskommelser mellan parterna upphöra att gälla.

 
13. Personuppgifter
 
Dagab behandlar personuppgifter såsom namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress till arbetsplats och e-postadress till kontaktpersoner hos Kunden. I de fall personnummer utgör organisationsnummer till företaget kommer även personnummer och postadress till kontaktpersonerna att behandlas. Personuppgifterna används för att kunna kontakta personerna i egenskap av representanter för Kunden exempelvis rörande information inför ingående av avtal och/eller för förvaltning av avtal (bl.a. för fakturering, leveranser eller produktinformation). Dagab kan också komma att dela dessa uppgifter med underleverantörer, som t ex transportörer, för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden. Dagab är enligt lag skyldigt att informera den registrerade om denna personuppgiftsbehandling. Kunden åtar sig att informera berörda anställda enligt dessa villkor.
 
Dagab är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Dagab tillämpar sin vid vad tid gällande integritetspolicy vid behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns att hämta via denna länk: Axfoods integritetspolicy - Axfood

 
14. Immateriella rättigheter
 
Kunden erhåller inte genom kundnumret eller genom att handla från Dagab någon rätt i Dagab och/eller Axfoodkoncernens immateriella rättigheter, eller någon rätt att vare sig direkt eller indirekt, att för egen eller annans räkning använda Dagab och/eller Axfoodkoncernens varumärken eller varumärken som Dagab och/eller Axfoodkoncernen förfogar över.

 
15. Sociala revisioner m. m.
 
Dagab har rätt enligt lagen om lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidta kontrollåtgärder vid större enskilda och/eller sammanhängande kontantbetalningar enligt nämnda lags tröskelvärden tillämpliga på Dagabs verksamhet.

 
16. Force Majeure
 
Om Dagabs prestation omöjliggörs eller märkbart försvåras på grund av omständigheter som är bortom Dagabs kontroll och som Dagab inte rimligen kunnat förutse (”Force Majeure”) ska Dagab befrias från sina skyldigheter enligt avtalet så länge hindret föreligger. Dagab ska utan dröjsmål informera Kunden om hinder enligt denna punkt föreligger. Dagab ansvarar inte för eventuella brister i Dagabs åtaganden som uppstår till följd av Force Majeure.

 
17. Lagval och tvist
 
Svensk lag ska vara tillämplig på avtalsförhållandet mellan parterna. Tvist som uppstår i anledning av avtalet mellan Kunden och Dagab ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och skiljeförfarandet ska ske på det svenska språket. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess.