text.skipToContent text.skipToNavigation

Allmänna villkor

 


 

Dessa allmänna villkor gäller för köp av varor från Dagab Inköp & Logistik AB, 556004-7903 (”Dagab”), av bolagets kunder (”Kunden”).
 
Dessa villkor publicerades 2020-09-09, uppdaterades senast 2023-01-20 och gäller tills vidare.
 
 
1. Ansökan om att bli kund
 
För att beställa produkter via Dagab måste du vara kund hos Dagab. För att bli kund hos Dagab behövs ett aktivt företag som är registrerat för moms och F-skatt. Ni ansöker om kundnummer genom att inkomma med företagets samtliga uppgifter via kundanmälan på vår e-handelssida www.handla.dagab.se (”Hemsidan”).
 
Dagab utför en kreditprövning av Kunden i samband med att en ansökan om att bli kund behandlas. Kreditupplysning kan inhämtas hos ett externt kreditupplysningsföretag, och kan i förekommande fall innefatta privatekonomisk information om företrädare för Kunden, till exempel uppgifter om inkomstförhållanden och eventuella betalningsanmärkningar. Syftet är att undersöka om Kunden har ekonomisk möjlighet att återbetala krediter på avtalade villkor. Dagab har rätt att ensidigt avgöra om kredit ska medges.
 
Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller för köp av varor från Dagab Inköp & Logistik AB, org.nr 556004-7903 (”Dagab”), av bolagets kunder (”Kunden”).
 
De Allmänna Villkoren gäller tills vidare. Dagab har rätt att när som helst i tiden göra ändringar och/eller tillägg i de Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. De nya villkoren träder i kraft vid den första beställningen som Kunden gör efter att de uppdaterade Allmänna Villkoren publicerats på Hemsidan. Genom att Kunden gör ytterligare beställning efter ikraftträdandet anses Kunden ha accepterat de uppdaterade Allmänna Villkoren. 
 
 
2. Köp av varor
 
Köp av varor från Dagab genomförs via Dagabs e-handelssida www.handla.dagab.se (”Hemsidan)  eller via appen ”Dagabs App” (”Appen”). 
 
Kunden kan köpa de lagerlagda varor som vid var tid ingår i Dagabs sortiment.
 
Ett bindande köp uppstår genom följande förfarande. En beställning (förfrågan) upprättas av Kunden via Hemsidan och/eller Appen. Dagab accepterar en sådan beställning med bindande verkan genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Ett bindande köp mellan Kunden och Dagab uppstår efter det att Dagab accepterat Kundens beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen kan skilja sig från beställningen, se nedan.
 
Dagab förbehåller sig rätten att neka lagd order eller vidta ändringar i lagd order i samband med att en beställning helt eller delvis accepteras, exempelvis (men inte uteslutande) efter att sedvanlig kreditprövning utförts, om leverantör inte kan tillhandahålla beställd volym, eller om maximalt antal köp för en eller flera varor har överskridits. Detta framgår av orderbekräftelsen. 
 
Kunden ansvarar för alla inköp som genomförs på Hemsidan och/eller Appen. Kunden ansvarar för att kontrollera att en orderbekräftelse kommit fram och att kontrollera att den stämmer, att ordern ligger på rätt leveransdag och uppfyller gällande fraktfria leveransvärde (Kundens fraktfria leveransvärde anges på Hemsidan). Artiklar som inte kan levereras p.g.a. att de är restade räknas av Kundens leveransvärde och det kan således medföra att Kundens fraktfria leveransvärde inte uppfylls och att Kunden behöver betala fraktavgift. Motsvarande gäller om Kunden missar en orderstopptid på viss del av ordern och dessa artiklar läggs till en order en annan dag. Kunden ansvarar för att så fort som möjligt kontakta Dagab Butikssupport vid misstanke om fel eller vid behov av ändringar.
 
För att kunna köpa tobaksprodukter eller läkemedel från Dagab krävs det att Kunden senast vid beställningstillfället har tillhandahållit Dagab en kopia på giltigt tillstånd för försäljning av tobak och/eller läkemedel kopplat till Kundens organisationsnummer. 
 
Tillstånd för försäljning av tobak samt erforderliga identifikationshandlingar laddas upp via Hemsidan. För vidare instruktioner: läs mer under fliken ”kundsupport/tobakstillstånd” på Hemsidan. 
 
Kund som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ansvarar för att anmäla sin försäljning till Läkemedelsverket och rapportera försäljningen till eHälsomyndigheten. Vid förändringar i verksamheten, till exempel ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Likaså om Kunden vill sluta sälja läkemedel.
 
 
3. Ansvar för uppgifter
 
Kunden ansvarar för sitt kundnummer och för sina inloggningsuppgifter till Hemsidan och/eller Appen och ska tillse att obehöriga personer inte får tillgång till dessa. Kunden är ansvarig för att samtliga uppgifter som lämnats i samband med kundsansökan är korrekta. Vidare ska Kunden meddela Dagab alla ändringar av de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Dagab, bland annat kontaktuppgifter, uppgifter om leveransadresser och ändrad bolagsform. Dagab ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inaktuell information från Kunden.
 
 
4. Pris
 
Priser som är angivna på Hemsidan är exklusive moms, och i förekommande fall exklusive pant. Priserna gäller med reservation för slutförsäljning samt prisförändringar utanför vår kontroll.
 
 
5. Betalning
 
Alla avgifter och kostnader för en beställning anges på fakturan. Förfallodag är 10 dagar från fakturadatumet. Betalning sker genom autogiro, enligt de uppgifter som ifyllts i autogiroblanketten vid ansökan om kundnummer. 
 
Autogirodragningar görs på förfallodag (om bankdag), nästkommande dag samt dag efter nästkommande dag (”Betalningsdagen”). Om ingen av dessa dragningar lyckas och fakturan därmed inte betalas vid något av dessa tillfällen, har Dagab rätt att välja mellan att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor och, om fakturan går till inkasso, en inkassoavgift om 180 kronor eller att ta ut en lagstadgad förseningsavgift om 450 kr. Dagab kommer då att begära in utestående belopp av Kunden genom att tillsända ett kravbrev. Utestående belopp måste betalas manuellt om Kunden inte meddelar Dagab att autogirodragning kan ske på nytt. Om betalning inte sker efter sådan påminnelse har Dagab rätt att skicka ärendet vidare till ett externt inkassoföretag. 
 
Exempel: Om förfallodagen inträffar på en söndag så kommer första autogirodragningen att ske nästkommande bankdag, d.v.s. på måndagen, om det inte är en röd dag. Den dag avgift tas ut enligt föregående stycke kommer i sådant fall att förskjutas på motsvarande sätt. 
 
Har full betalning inte skett senast på Betalningsdagen har Dagab, till dess att full betalning skett, med omedelbar verkan, rätt att stoppa Kundens kundnummer för kredit och upphöra leverera varor till Kunden. Detta sker utan att Kunden kontaktas.
 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker.
 
Dagab har alltid rätt att kvitta fordran på Kunden mot skuld som Dagab har till Kunden.
 
 
6. Leveransdagar och tider
 
Dagab levererar vardagar enligt vid var tid gällande tursystem, som bestäms utifrån kundernas enheters geografiska läge. I samband med att Kunden tilldelas ett kundnummer meddelas vilken/eller vilka leveransdagar som enligt vid var tid gällande tursystem finns tillgängliga för Kunden. Om flera veckodagar finns tillgängliga i Kundens geografiska område har Kunden, i samband med att varje ny beställning görs, möjlighet att välja vid vilken av dessa dagar som en leverans ska ske. 
 
Leveranstidpunkten är normalt mellan kl. 07:00 och 17:00. Avvikelser kan dock förekomma. 
 
Dagab har rätt att anpassa leveranstäthet och leveranstidpunkt baserat på inköpsvolym samt med målet att uppnå de effektivaste och de miljömässigt bästa leveranserna.
 
Vid storhelger kan leveransdag ändras tillfälligt. Tillfällig ändring av leveransdag kommuniceras i god tid via Hemsidan. Kunden är ansvarig för att meddela Dagab om avvikande öppettider i butik under storhelg, inom den tidsfrist som anges i Dagabs information om tillfällig ändring av leveransdag. Om så inte sker och leveranstidpunkt infaller när Kunds butik är stängd, men som enligt ordinarie öppettider skulle ha varit öppen, har Dagab rätt att debitera Kund för de extrakostnader som uppstår p.g.a. att leverans inte kunde ske.
 
 
7. Leveransvillkor
 
Leverans sker fritt till Kundens leveransadress förutsatt att vägen fram till leveransstället är farbart med lastbil. Vid leveransvolym som inte uppnår den fraktfria gränsen debiteras en leveransavgift, om inte annat följer av särskild överenskommelse. Den vid varje tillfälle gällande fraktfria gränsen och leveransavgift framgår av Hemsidan.
 
Risken för beställda varor övergår på Kunden när varorna är avlastade från Dagabs fordon, eller från fordon tillhörande av Dagab anlitad transportör.
 
Returemballage och lastbärare såsom pall, rullpall, frysskåp, täcken och mellanlägg o.s.v. är Dagabs respektive transportörens egendom och ska återtas av dessa senast vid nästföljande leverans eller utan dröjsmål efter anmodan. Det åligger Kunden att förvara dessa returemballage och lastbärare på ett säkert och betryggande sätt till dess att de blir returnerade.
 
Skulle returemballage och/eller lastbärare tillhörande Dagab förkomma eller förstöras beroende på oaktsamhet eller försummelse från Kundens sida förbehåller sig Dagab rätten att ta ut ett självkostnadspris för saknad eller förstört returemballage och/eller lastbärare av Kunden.
 
 
8. Kvittering av leveranser
 
För att ömsesidigt öka säkerheten vid mottagandet av leveranser ska Kunden vid mottagen leverans, utan dröjsmål, kontrollera leveransen utifrån synliga fel och att kvantiteten stämmer med vad som angivits på transporthandlingarna samt kvittera mottagandet av leveransen. Synliga fel eller brister eller om den levererade kvantiteten avviker från vad som avtalats ska rapporteras av Kunden i den handdator som transportörens chauffören tillhandahåller och godkännas av chauffören.
 
Kontroll och kvittering omfattar även antalet mottagna returemballage och lastbärare samt i förekommande fall antalet mottagna kollin. Om Kunden har lastbärare och/eller returemballage som ska returneras till Dagab ska Kunden fylla i korrekt antal av respektive enheter i chaufförens handdator innan returneringen kvitteras av Dagab. 
 
 
9. Reklamationer
 
Om en vara är behäftad med annat fel eller brist än vad som följer av ovan punkt 7, och detta inte beror på Kunden eller Kundens personal samt är ett sådant fel eller sådan brist som Dagab ansvarar för, ska reklamation ske omgående efter det att felet eller bristen upptäckts av Kunden. För att kunna göra brist eller fel gällande ska reklamation ha skett till Dagab inom 24 timmar efter mottagande av leveransen. Reklamation ska i första hand ske via Hemsidan.  För de Kunder som enligt sitt avtal inte har möjlighet till att reklamera via Hemsidan ska reklamation ske till Dagabs Butikssupport via e-mail eller telefon. I det senare fallet, och leverans skett under tid då Dagabs Butikssupport inte har öppet, ska reklamation ske senast under närmast efterföljande arbetsdag. 
 
Följande information ska anges vid en reklamation: Kundnummer, artikelnummer på varan, transportsedelnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen. Reklamation kan endast ske under förutsättning felet eller avvikelsen har dokumenterats på lämpligt sätt. 
 
Underlåter Kunden att reklamera i enlighet med punkt 7 och/eller denna punkt 8 förlorar Kunden sin rätt att åberopa bristen, felet eller avvikelsen.  
 
För det fall Kunden har reklamerat bristen, felet eller avvikelsen inom rätt tid och på angivet sätt ska Dagab, efter ensidigt val; (i) på egen bekostnad åtgärda bristen, felet eller avvikelsen; (ii) företa omleverans; eller (iii) medge prisavdrag till Kunden motsvarande bristen, felet eller avvikelsen. 
 
 
10. Returer
 
Returer ska alltid anmälas och handläggas av Dagabs Butiksupport innan returnering. Retur kan ske först när en returorder finns registrerad hos Dagab. Retur till Dagab kan därefter ske vid nästkommande leveranstillfälle, dock alltid senast inom 14 dagar från mottagandet av varan. 
 
Varan ska vara i originalförpackning. Dagab godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar/emballage kommer att godkännas (annat än i samband med godkänd reklamation). Returer godtas inte heller om order är lagd som fabrikant-/säljarorder (d.v.s. när en leverantörs säljare lagt en order för Kundens räkning), automatutskick, kampanj- eller säsongsorder. 
 
En returavgift kan komma att tas ut om orsaken är felbeställning.
 
Returer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum.
 
 
11. Ansvarsbegränsning
 
Utöver vad som anges i punkt 8 ansvarar Dagab inte för brister, fel eller avvikelser.  Dagabs ansvar för eventuella fel eller brister i sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor eller andra avtal med Kunden är begränsat till varans värde. Dagab har under inga omständigheter ansvar för Kundens indirekta skador som uppstår till följd av fel eller brister i varor eller Dagabs övriga åtaganden. Kunden har inte rätt att göra gällande några andra påföljder än de som uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor.
 
 
12. Överlåtelse
 
Kunden har inte rätt att överlåta sitt kundnummer eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan, utan Dagabs skriftliga godkännande i förhand. Denna begränsning gäller även vid överlåtelse av Kundens verksamhet och om Kunden byter ägare. En ny innehavare av Kundens verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Dagab. Även annan väsentlig förändring av kundbolaget eller verksamheten kan innebära att Kunden måste ansöka om nytt kundnummer. Kunden åtar sig att informera Dagab om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.
 
Dagab har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annat bolag inom Axfoodkoncernen. Vid sådan överlåtelse ska Dagab inte kvarstå som solidariskt ansvarig, om inte särskild överenskommelse träffas. Vad som anges i detta stycke ska i förekommande fall gälla på motsvarande sätt för övertagande koncernbolag.
 
 
13. Uppsägning 
 
Dagab har rätt att omgående avsluta relationen med Kunden och dess kundnummer om Kunden; (i) väsentligen brutit mot de Allmänna Villkoren eller dess bilagor; (ii) åsidosätter sina skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren och dess bilagor och inte efter erinran därom vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagandet av sådan erinran; (iii) inte har använt sitt kundnummer på tolv månader; eller (iv) brutit mot lag eller Uppförandekoden (se nedan i punkt 13), eller om Kundens representanter gjort motsvarande. 
 
För det fall en beställning gjorts och inte levererats när avtalet upphör har Dagab rätt att välja om sådan order ska stoppas eller genomföras. Om Dagab väljer det senare ska de Allmänna Villkoren äga fortsatt tillämpning på sådan order till dess att den har genomförts och betalats. 
 
 
14.  Axfoods uppförandekod och kontrollåtgärder
 
Axfoodkoncernen, vilken Dagab är del av, bedriver ett aktivt arbete för att säkerställa att koncernens verksamhet bedrivs på ett etiskt och miljömässigt korrekt och hållbart sätt och i enlighet med god branschpraxis. Axfoodkoncernen ställer motsvarande krav på sina leverantörer och samarbetspartners. Mot denna bakgrund har Axfood AB (publ), koncernens moderbolag, antagit en uppförandekod, samt beslutat att ställa krav på sina samarbetspartners att, i tillämpliga delar, följa vad som anges i uppförandekoden. Vad som anges vara tillämpligt för en leverantör ska även avse Kunden. Vid var tid gällande uppförandekod finns publicerad på www.axfood.se (”Uppförandekoden”). Kunden åtar sig att, i tillämpliga delar, följa vid var tid gällande Uppförandekod.
 
 
15. Personuppgifter
 
Dagab behandlar personuppgifter såsom namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress till arbetsplats och e-postadress till kontaktpersoner hos Kunden. I de fall personnummer utgör organisationsnummer till företaget kommer även personnummer och postadress till kontaktpersonerna att behandlas. Personuppgifterna används för att kunna kontakta personerna i egenskap av representanter för Kunden exempelvis rörande information inför ingående av avtal och/eller för förvaltning av avtal (bl.a. för fakturering, leveranser eller produktinformation). Dagab kan också komma att dela dessa uppgifter med underleverantörer, som t ex transportörer, för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden. Dagab är enligt lag skyldigt att informera den registrerade om denna personuppgiftsbehandling. 
 
Dagab är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Dagab tillämpar Dagabs vid vad tid gällande integritetspolicy vid behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns att hämta via denna länk: Om cookies och GDPR | Dagab e-handel.
 
Kunden åtar sig att informera berörda anställda/kontaktpersoner om Dagabs behandling av personuppgifter enligt Dagabs Integritetspolicy innan dessa personuppgifter lämnas till Dagab.
 
 
16. Immateriella rättigheter
 
Kunden erhåller inte genom kundnumret eller genom att handla från Dagab någon rätt i Dagabs och/eller Axfoodkoncernens immateriella rättigheter, eller någon rätt att varken direkt eller indirekt, att för egen eller annans räkning använda Dagab och/eller Axfoodkoncernens varumärken eller varumärken som Dagab och/eller Axfoodkoncernen förfogar över. För undvikande av tvivel, denna bestämmelse hindrar inte att Kunden får sälja av Dagab levererade varor där Axfoodkoncernens varumärken finns med på varans förpackning. 
 
 
17. Force Majeure
 
Om Dagabs prestation omöjliggörs eller märkbart försvåras på grund av omständigheter som är bortom Dagabs kontroll och som Dagab inte rimligen kunnat förutse, såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, råvarubrist, konflikt på arbetsmarknad, epidemi, väderförhållanden, trafikolyckor, och därmed jämställda omständigheter (”Force Majeure”) ska Dagab befrias från sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor så länge hindret föreligger. Dagab ska utan dröjsmål informera Kunden om hinder enligt denna punkt föreligger. Dagab ansvarar inte för eventuella brister i Dagabs åtaganden som uppstår till följd av Force Majeure.
 
 
18. Sekretess
 
Dessa Allmänna Villkor och all information, oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form, avseende parts – såvitt gäller Dagab avses här även Axfoodkoncernens – verksamheter, affärsangelägenheter eller förhållanden i övrigt, som den andra parten erhållit, erhåller eller annars får kännedom om i samband med upprättandet, förhandlandet, ingåendet eller fullgörandet av detta avtalsförhållande, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte användas av mottagande part för annat ändamål än fullgörandet av motparts avtalade prestationer och heller inte avslöjas för någon tredje man utan den andra partens föregående skriftliga samtycke (vilket samtycke inte ska vägras utan rimligt skäl). Med utomstående förstås i denna bestämmelse bolag och/eller person utanför parts koncern.
 
Det ovan sagda ska inte gälla om och i den utsträckning:
(a) part är skyldig att lämna information enligt lag, annan författning eller börsregler, börskontrakt eller motsvarande eller till följd av beslut av domstol eller myndighet;
(b) sådan information lämnas till parts anställda och uppdragstagare och sekretessavtal gäller mellan parten och den anställde respektive uppdragstagaren med avseende på ifrågavarande information.
 
Om det uppkommer skyldighet för part att yppa konfidentiell information enligt vad som föreskrivs i punkt (a) ovan ska parten dessförinnan samråda med den andra parten.
 
Denna sekretesskyldighet ska gälla även efter avtalstiden utan begränsning i tiden. 
 
 
19. Lagval och tvist
 
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor.
 
Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och skiljeförfarandet ska ske på det svenska språket. 
 
Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till annan än parterna utan den andra partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.
 
Oaktat ovanstående har Dagab rätt att vid tvist i anledning av betalningskrav mot Kunden låta skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, samt låta tvisten avgöras av allmän domstol.