text.skipToContent text.skipToNavigation

 
Nya Innovativa Kunder

 


 

I samband med att Dagab förvärvade Bergendahl Food gjordes åtaganden till förmån för Nya Innovativa Kunder, med vilket avses:

  • e-handelsföretag eller andra typer av innovativa företag som inte var verksamma som detaljister inom den Traditionella fysiska dagligvaruhandeln* i Sverige per den 1 oktober 2021;
  • som inte heller per den 1 oktober 2021 tillhörde en kedja eller en koncern som bedriver grossistverksamhet på dagligvarumarknaden i Sverige och/eller utomlands, och
  • för vars verksamhet det krävs tillgång till en fullsortimentsgrossist i Sverige och där Dagab bedöms vara det enda realistiska alternativet.

 
*Traditionell fysisk dagligvaruhandel: Dagligvaruhandel som bedrivs i butiker inom segmenten lågpris, stormarknad, traditionell livs eller närlivs.

 

Dagab har åtagit sig att förhandla med Nya Innovativa Kunder om att ingå avtal på affärsmässiga och icke-diskriminerande villkor i förhållande till likvärdiga kunder till Dagab. Det innebär att Dagab ska tillse att:

  • Nya Innovativa Kunder erbjuds det sortiment och de priser som vid var tid motsvarar vad som erbjuds en kund som framförallt har likartad inriktning, motsvarande storlek, förväntad Inköpsgrad och samma geografiska läge. Endast sådana skillnader i pris som motsvaras av kostnadsskillnader som objektivt kan fastställas får förekomma.
  • Nya Innovativa Kunder erbjuds likvärdiga leveransvillkor som de som erbjuds en kund som framförallt har likartad inriktning, motsvarande storlek, förväntad Inköpsgrad och samma geografiska läge. Endast sådana skillnader i leveransvillkor som grundar sig på objektivt godtagbara skäl får förekomma.
  • Vid allmänna brister på produkter ska Nya Innovativa Kunder som inte har så kallad autoorder (automatisk påfyllnad av varor) prioriteras på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med det system som gäller för Dagabs övriga kunder inom och utom Axfood-koncernen som inte använder autoorder.

 

Dagab har även åtagit sig att utse en oberoende övervakande förvaltare som ska ges möjlighet att på begäran av en Ny Innovativ Kund granska om Dagab uppfyllt villkoren ovan. En ny kund har möjlighet att vända sig till den övervakande förvaltaren i händelse av att Dagab och kunden inte är överens om huruvida kunden är en Ny Innovativ Kund. Dagab ska följa den övervakande förvaltarens bedömning av huruvida kunden är en Ny Innovativ Kund. Om den övervakande förvaltaren anser att Dagab inte har uppfyllt villkoren ovan ska brister åtgärdas. Den närmare utformningen av åtagandet framgår av bilaga 1 till Konkurrensverkets beslut: Beslut dnr 361/2021 (konkurrensverket.se).